موسسه آموزش عالی صدرا

ردیف

کد استاد

نام و نام خانوادگی استاد

کد درس

سرترم

نام درس

تارنما

1

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-265-28-12-01

3-1395

قانون مجازات اسلامی

ورود

2

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-287-28-12-01

3-1395

قانون آیین دادرسی کیفری

ورود

3

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-253-28-12-01

3-1395

جرائم علیه اشخاص

ورود

4

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-487-28-12-01

3-1395

جرائم علیه اموال و مالکیت

ورود

5

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-112-28-12-01

3-1395

جرائم علیه نظم و امنیت عمومی

ورود

6

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-117-28-12-01

3-1395

متون فقه

ورود

7

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-111-28-12-01

3-1395

اصول فقه

ورود

8

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-636-28-12-01

3-1395

متون حقوقی

ورود

9

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-143-28-12-01

3-1395

قانون اساسی

ورود

10

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-963-28-12-01

3-1395

قانون تجارت

ورود

11

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-211-28-12-01

3-1395

قانون آیین دادرسی کیفری

ورود

12

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-154-28-12-01

3-1395

قانون مدنی

ورود

13

8910543

محمد رضا باب الخانی

01-354-28-12-01

3-1395

قانون آیین دادرسی مدنی

ورود